Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Autorizácia zmlúv advokátom

Pridané: 10.9.2019

Čo je to autorizácia zmluvy advokátom? 
Aké sú hlavné výhody autorizácie?

V zmysle § 1a zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii autorizáciou zmluvy advokátom je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. 

Autorizáciu zmluvy advokátom možno porovnať so spísaním zmluvy o prevode nehnuteľností formou notárskej zápisnice. Autorizácia zmluvy advokátom však poskytuje viaceré výhody.

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na: 

- platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. 

- advokát oznámi účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti. 

Ak advokát nepozná účastníkov zmluvy, ich zástupcov, tí musia preukázať svoju totožnosť platnými dokladmi totožnosti (občiansky preukaz, PAS, vodičský preukaz, kartička poistenia ak neexistuje žiaden iný platný doklad s fotografiou).

Ak advokát napriek postupu nemá istotu o totožnosti osôb, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. 

Podanie na príslušný katastrálny odbor sa realizuje po splnení podmienok uvedených v jednotlivých zmluvách (napr. v kúpnej je to uhradenie kúpnej ceny a pripísanie na účet predávajúceho a iné).

Dôvodov, prečo sa oplatí autorizovať zmluvu advokátom je viacero:

 1.  Prvou výhodou autorizácie zmluvy advokátom je, že vklad autorizovanej zmluvy katastrálny odbor povolí v lehote najneskôr do 20 dní bez bližšieho skúmania zmluvy na katastri nehnuteľností. Často sa stáva, že účastníci zmluvy čakajú na zápis vlastníckeho práva aj niekoľko mesiacov. 
  V zrýchlenej lehote 15 dní, musia zaplatiť správny poplatok 266 EUR. Pokiaľ si necháte zmluvu autorizovať advokátom, zmluva o prevode bude vkladovaná v zrýchlenej lehote 20 dní za správny poplatok 18,- Eur a samozrejme poplatok za vypracovanie zmlúv advokátovi.
   
 2. Autorizáciou zmluvy sa chráni nadobúdateľ nehnuteľnosti (kupujúci). Keď zmluvu autorizuje advokát - garantuje, že sa kupujúci nestane obeťou podvodu. Advokát preverí za Vás aj také okolnosti. Napríklad, kupujete nehnuteľnosť od fyzickej osoby, ktorá je na katastri zapísaná ako jediný vlastník. Po roku od vyplatenia kúpnej ceny a prevodu sa na Vás obráti manžel predávajúceho, ktorý preukáže, že dom kúpili počas manželstva a teda je spoločný (patrí do BSM). Na súde by kupujúci prehral. Prišiel by o peniaze a aj o nehnuteľnosť. To je len jeden z desiatok možných scénarov. Pri autorizácii sa to nestane.  
   
 3. Ďalšia výhoda autorizácie zmluvy advokátom vyplýva z ustanovenia § 31 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon. V zmysle tohto ustanovenia platí, že zmluvu autorizovanú advokátom, katastrálny odbor posudzuje iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Katastrálny odbor už neskúma: 
  - či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, 
  - či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, 
  - či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom, 
  - pri rozhodovaní o vklade katastrálny odbor už neprihliada aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. 

  Jediné, čo katastrálny odbor skúma v zmluve je to, či je zmluva súladná s katastrálnym operátom (zjednodušene povedané, či je zmluva v súlade s tým, čo je napísané na liste vlastníctva, v zmluvách, teda či je v súlade s katastrálnym operátom) a či sú splnené podmienky na povolenie vkladu (napr. písomná forma, náležitosti návrhu na vklad). 
 4. Advokát je poistený pre prípad vzniku škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti a účastníkom zmluvy musí oznámiť výšku poistného krytia aj poisťovňu, v ktorej je poistený. Autorizovanie zmluvy advokátom zaručuje, že neprídete o svoje peniaze.
   
 5. Advokát vysvetlí obom účastníkom podmienky v zmluve.
   
 6. Autorizovanie zmluvy o prevode vlastníctva advokátom nahrádza osvedčenie podpisu notárom.