Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Etický kódex

Vymedzenie niektorých pojmov

Realitná činnosť“ je pre účely tohto Kódexu podnikanie v sprostredkovaní predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností bez ohľadu na právnu formu ktorou sa tento predmet podnikania vykonáva.

Klient“ je pre účely tohto Kódexu fyzická alebo právnická osoba, ktorej realitná kancelária INFOREAL PLUS s.r.o., so sídlom Vodná 3, 040 01  Košice, IČO: 48 058 963, DIČ: 2120035027, alebo jej maklér má poskytnúť alebo poskytuje služby spojené s Realitnou činnosťou.

Realitná kancelária“ je pre účely tohto Kódexu obchodná spoločnosť INFOREAL PLUS s.r.o., so sídlom Vodná 3, 040 01  Košice, IČO: 48 058 963, DIČ: 2120035027

Maklér“ je pre účely tohto Kódexu realitný maklér obchodnej spoločnosti INFOREAL PLUS s.r.o., so sídlom Vodná 3, 040 01  Košice, IČO: 48 058 963, DIČ: 2120035027

Zmluva“ je pre účely tohto Kódexu akákoľvek zmluva, predmetom ktorej je odplatný alebo bezodplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z pôvodného vlastníka nehnuteľnosti na nového vlastníka nehnuteľnosti, či odplatné alebo bezodplatné prenechanie nehnuteľnosti do užívania vlastníkom nehnuteľnosti tretej osobe.


I. Predmet a záväznosť Etického kódexu

1. Predmetom Etického kódexu je súhrn základných hodnôt, princípov a pravidiel správania realitného Makléra realitnej kancelárie INFOREAL PLUS s.r.o. pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Etický kódex je záväzný pre všetkých Maklérov realitnej kancelárie INFOREAL PLUS s.r.o..


II. Základné povinnosti a zásady

1. Realitná kancelária a každý z jej Maklérov sú povinní Realitnú činnosť vykonávať čestne, v súlade s dobrými mravmi a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia s prihliadnutím nielen na záujmy svojich Klientov, ale aj na záujmy druhej zmluvnej strany Zmluvy tak, aby nikto z realitného obchodu nevyšiel ako podvedený alebo poškodený.

2. Realitná kancelária sa zaväzuje poskytovať iba aktuálne, pravdivé a presné informácie. Maklér je odborník a v záujme zvyšovania svojich odborných znalostí sa sústavne stará o svoje vzdelávanie.

3. Každý Maklér Realitnej kancelárie musí vždy vystupovať v mene Realitnej kancelárie a Realitnú činnosť vykonávať odborne, svedomito a zodpovedne. Maklér sa nesmie znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmie sa prezentovať ani ako súkromná osoba (súkromný záujemca).

4. Pri výkone Realitnej činnosti môže Maklér použiť len také prostriedky, ktoré pripúšťajú právne predpisy Slovenskej republiky. Maklér je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky .

5. Maklér Realitnej kancelárie je povinný uplatňovať zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým Klientom ako aj druhým zmluvným stranám Zmlúv.

6. Maklér Realitnej kancelárie nesmie zatajovať svoju identitu a je povinný pri vykonávaní činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť a nesmie obchádzať spolupracujúce strany.

7. Každý Maklér Realitnej kancelárie sa zaväzuje pracovať tak, aby svojou prácou a vystupovaním nepoškodzoval dobré meno, povesť a imidž Realitnej kancelárie.

8. Klienti a ich záujmy sú u Maklérov Realitnej kancelárie vždy na prvom mieste. Ku Klientom sa musí každý Maklér Realitnej kancelárie správať čestne a slušne, musí pravdivo uvádzať všetky skutočnosti súvisiace s obchodom, ktorý Realitnou činnosťou sprostredkúva.

9. Maklér musí pri vykonávaní činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať profesionálne tajomstvo, nesmie najmä prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojich klientov alebo zamestnávateľov, a to minulých, súčasných či možných, alebo použiť takú informáciu bez výslovného splnomocnenia v ich neprospech.

10. Maklér uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V prípade konfliktných situácií vystupuje ako mediátor, ktorý sa snaží spolu s klientmi nájsť pre nich najvhodnejšie riešenie.


III. Poskytovanie sprostredkovateľských služieb

1. Maklér je povinný:

  • informovať Klienta o rozsahu sprostredkovateľských služieb, ktoré poskytuje a o odplate, ktorá je s týmito službami spätá. Zároveň je povinný Klienta informovať o celkovej nákladnosti obchodného styku a o správnych poplatkoch a iných platbách, ktoré nie sú v odplate sprostredkovateľa zahrnuté,
  • priebežne informovať Klienta o vývoji poskytovanej služby,
  • bez zbytočného odkladu upovedomiť Klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré dostáva alebo odosiela,
  • v primeranej lehote zodpovedať dopyty Klienta,
  • starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami,
  • chrániť osobné údaje Klientov pred stratou, zneužitím alebo odcudzením.

2. V prípade, ak Maklér prijíma preddavok od tretej osoby ako časť kúpnej ceny nehnuteľnosti či ceny prenájmu nehnuteľnosti, je povinný ihneď ho odovzdať do úschovy Realitnej kancelárii.

3. V prípade, ak Maklér prijíma od Klientov kľúče od predávanej či prenajímanej nehnuteľnosti, je povinný tieto kľúče starostlivo uchovať, nepoužiť ich v rozpore s prijatým účelom, poprípade ich odovzdať do úschovy Realitnej kancelárii a vyžiadať si ich pred zrealizovaním obhliadky samotnej nehnuteľnosti.

4. Po realizácii každej služby je Maklér povinný svoju odplatu riadne vyúčtovať.

Etický kódex bol prijatý dňa 02.01.2012 spoločnosťou INFOREAL PLUS s.r.o.


Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok v prípade nespokojnosti s našimi službami nájdete na tejto stránke.
V reklamačnom poriadku v podstránke aj preklik na reklamačný formulár.