Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou INFOREAL PLUS, s.r.o., so sídlom Vodná 3, 040 01  Košice IČO: 48 058 963, ktorá je prevádzkovateľom realitnej kancelárie, majiteľom know how v oblasti realitnej činnosti (ďalej len „spoločnosť INFOREAL PLUS“).

 1. Spoločnosť INFOREAL PLUS týmto reklamačným poriadkom informuje fyzické a právnické osoby, ktorým poskytuje realitné služby a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „klient“)o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zodpovednosti za vady / reklamácie uplatniť a o spôsobe vybavenie reklamácií.
   
 2. Realitnou kanceláriou INFOREAL PLUS sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami.
   
 3. Realitná kancelária INFOREAL PLUS má oprávnenie podnikať v príslušnom obore.
   
 4. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária INFOREAL PLUS poskytuje realitné služby, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je spotrebiteľom. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou INFOREAL PLUS sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady  (ďalej ako „reklamácie“) v realitnej kancelárii INFOREAL PLUS.
   
 5. Klient môže reklamáciu realitných služieb poskytovaných realitnou kanceláriou INFOREAL PLUS uplatniť priamo v realitnej kancelárii INFOREAL PLUS, ktorá spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol alebo zaslaním reklamačného protokolu na adresu realitnej kancelárie INFOREAL. Reklamačný protokol musí byt vyhotovený vo forme aktuálne platného formulára prijatého v danú dobu spoločnosťou INFOREAL PLUS, v ktorom presne uvedie a popíše konkrétne ku ktorým službám poskytnutých realitnou kanceláriou INFOREAL PLUS má klient výhrady a aké. V reklamačnom protokole uvedie klient uplatňujúci reklamáciu svoje kontaktné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, príp. e-mail), na ktorú bude spoločnosť INFOREAL PLYUS vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Spoločnosť INFOREAL PLUS nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Klient má právo ba kópiu reklamačného protokolu. Formulár reklamačného protokolu je v elektronickej podobe k stiahnutiu na internetových stránkach spoločnosti INFOREAL PLUS na adrese www.inforeal.sk. Ak nebude ktorákoľvek z podmienok uvedených v predchádzajúcom bode zo strany klienta riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.
   
 6. Reklamácia bude spoločnosťou INFOREAL PLUS vybavený bez zbytočného odkladu v zložitých prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária INFOREAL PLUS s klientom písomne nedohodne inak. Spoločnosť INFOREAL PLUS je však povinná reklamáciu vybaviť a o vybavení reklamácie vydať klientovi písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Spoločnosť INFOREAL PLUS je povinná viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru (SOI) na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.
   
 7. Reklamáciu môže spoločnosť INFOREAL PLUS uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
   
 8. Pokiaľ spoločnosť INFOREAL PLUS uzná reklamáciu na oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nepriaznivý stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava na poskytované, alebo poskytnuté realitné služby. Výšku tejto zľavy určí spoločnosť INFOREAL PLUS s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu.
   
 9. Pokiaľ spoločnosť INFOREAL PLUS uzná reklamáciu za neoprávnenú, bez zbytočného odkladu o tom písomne vyrozumie klienta. Spoločnosť INFOREAL PLUS v prípade alternatívneho riešenia sporov odporúča SLOVENSKÚ OBCHODNÚ INŠPEKCIU.
   
 10. Spoločnosť INFOREAL PLUS zaisťuje ochranu osobných údajov poskytnutých klientmi v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
   
 11. Tento reklamačný poriadok je záväzný a platí pre územie Slovenskej republiky.
   
 12. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 24.02.2015. Môže byť zmenený a doplnený iba spoločnosťou INFOREAL PLUS, a to v písomnej forme.
   
 13. Tento reklamačný poriadok a všetky právne vzťahy medzi klientom a spoločnosťou INFOREAL PLUS sa riadia právnymi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
   
 14. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
   
 15. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom klientovi v realitnej kancelárii INFOREAL PLUS.

Dokumenty na stiahnutie

Reklamačný formulár (0.00 kB)  Otvoriť Stiahnuť